Gedragsregels​​​​​​​

Gedragsregels​​​​​​​

Assurmifid-gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:


1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling
 
Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.
 
1.2. Nummers van de takken en de titulatuur
 
1:  Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.
 
1.3. Polisvoorwaarden
Voor de polisvoorwaarden verwijzen wij naar de websites van de verzekeringsmaatschappijen waarvan wij producten aanbieden. We lijsten ze even op voor u. Verdere informatie betreffende de polisvoorwaarden kan u ook aanvragen bij ons op kantoor.

 • www.nn.be

 • www.aginsurance.be

 • www.baloise.be

 • www.allianz.be

 • www.cardif.be

 • www.dkv.be

 • www.patronale-life.be

 • www.credimo.be

 • www.vivium.be

 • www.bdmantwerp.be

 • www.baloise-life.com

 • www.euromex.be

 • www.europ-assistance.be

 • www.das.be

 • www.arag.be

 • www.axa.be

 • www.athora.be

 • www.demetris.be

 • www.amma.be

 • www.alphacredit.be

 • www.santevet.be

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

Ons kantoor voert een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 • Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. 

Het gaat concreet om de situaties waarbij:

 • winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

 • ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

 • ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;

 • hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

 • ons kantoor van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling eigen aan ons kantoor met betrekking tot onze nevenactiviteit als bankagent een vergoeding ontvangt

 • ons kantoor objectief handelt wanneer er een belangenconflict ontstaat tussen 2 cliënten bv in het kader van een echtscheiding

Welke maatregelen neemt ons kantoor?

 • Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

 • een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;

 • een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;

 • een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;

 • een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de gedragsregels;

 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;

 • een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;

 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen.

U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid. 

U kan ons bereiken op het volgende e-mailadres: info@professioneelfinancieeladvies.be

3. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.
 
*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

PER E-MAIL

Inschrijven Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief per mail en ontvang als eerste ons laatste nieuws en actuele tips.

In de kijker

Contacteer ons

Wij werken op afspraak

Wij werken enkel op afspraak om u correct te leren kennen en u zo een persoonlijke en financiële begeleiding op maat te kunnen geven. 
Bel of mail ons om uw afspraak in te plannen.